SOBRE NÓS

Federación Galega de Montañismo (FGM), en consonancia coa Lei 3/2012 do deporte de Galicia, é unha entidade privada, sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, cuxo ámbito de actuación se estende ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Como acontece no resto de federacións deportivas galegas, nesta entidade intégranse os clubs, as seccións deportivas, os deportistas, os técnicos, os xuíces, os árbitros e outros colectivos interesados estatutariamente establecidos, co obxectivo de promover, practicar e, en xeral, contribuír ao desenvolvemento dos deportes de montaña. 

A Federación Galega de Montañismo tamén está integrada dentro da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada (FEDME) e ostenta de maneira exclusiva a representación desta dentro de Galicia no referente ao deporte que constitúe o seu obxecto social, conservando en tal integración a súa personalidade xurídica, o seu patrimonio propio e diferenciado, o seu presuposto e o seu réxime xurídico particular.

Ás federacións deportivas galegas forman parte do tecido asociativo xunto aos clubs deportivos, agrupacións escolares e seccións deportivas, cuxa función esencial é a práctica deportiva, para o que aplicarán os seus recursos ao fomento das manifestacións de carácter físico deportivo e á organización de actividades ou competicións deportivas. Pero, no caso dos Campionatos de Galicia, esa función organizativa corresponde ás federacións deportivas galegas, compatible con poder chegar a acordos co resto de entidades deportivas.

FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO

Rúa Fotógrafo Ksado, 17
Oficina 10
36209 Vigo

T. 986 208 758
secretaria@fedgalmon.gal

Urxencias: 626 975 990

 

HORARIO

Luns a venres: 08:00 a 15:00 h.
Os martes e mércores ademáis: 16:00 a 19:00 h.

Agosto: Cerrado

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Luns a venres: 10.00 a 14.00 h. e martes e mércores 16:00 a 19.00 h.