Normativa Galega

NORMATIVA GALEGA EN VIGOR – 2018

O “Manual de Senderos FEDME 2018” recolle a posibilidade de que cada federación territorial elabore unhas normas particulares para a súa comunidade.

En Galicia o primeiro manual foi redactado no ano 2004 co resultado do “Manual de Sendeiros da Federación Galega de Montañismo”. Posteriormente redactouse no ano 2008 a primeira “Normativa de Homologación de Sendeiros da Federación Galega de Montañismo”.

Estes documentos sufriron sucesivas e profundas modificacións, produto das experiencias  aportadas polo colectivo de Técnicos de Sendeiros – federativos e profesionais – adscritos á Federación Galega de Montañismo.

Ambos documentos – Manual e Normativa – buscan acadar un elevado nivel de calidade nos elementos que compoñen o itinerario, e a sinalización de un sendeiro homologado a fin de satisfacer as demandas e satisfaccións dos usuarios dos mesmos.

Descarga:

MANUAL DE SENDEIROS DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO” (2018)

Contidos do Manual de Sendeiros da Federación Galega de Montañismo – 2018

  • Tipos de Sendeiros homologados en Galicia: GR e PR.
  • Descrición dos tipos de sinais PR e GR.
  • Criterios, soportes e frecuencia dos sinais. Puntos de colocación obrigatoria.
  • Divulgación dun sendeiro mediante folletos.
  • Anexos: Tamaño dos sinais, uso das sinais nas coincidencias de sendeiros e formato de folletos de sendeiros homologados.

 

Descarga:

NORMATIVA DE HOMOLOGACIÓN DE SENDEIROS DA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO” (2018)

Contidos da Normativa de Homologación de Sendeiros da Federación Galega de Montañismo – 2018

  • Homologación de sendeiros e Estudos de Definición de Sendeiros (EDS).
  • Inspección Técnica de Sendeiros (ITS)
  • Técnicos de Sendeiros de Galicia
  • Sendeiros sinalizados con marcas rexistradas e incumprimento da normativa.
  • Deshomologacións.

 

BIBLIOTECA DE MODELOS NORMALIZADOS PARA OS TÉCNICOS

NORMATIVAS DE SENDEIROS ANTERIORES A 2018

PROPIEDADE DAS MARCAS GR, PR E SL

As marcas de GR®, PR® y SL® están rexistradas pola Oficina Española de Patentes y Marcas del  Ministerio de Ciencia y Tecnología, incluídas na clase 41 “Servicios de esparcimiento, en particular la  señalización de rutas, caminos y senderos, con carácter recreativo y deportivo” a favor da “Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada” – FEDME -, constando tal rexistro no Boletin Oficial de la Propiedad Industrial. A xestión de ditas marcas está cedida ás federacións autonómicas para o ámbito do seu territorio; en consecuencia, ditas marcas e cores, son de uso exclusivo en itinerarios e sendeiros homologados pola Federación Galega de Montañismo