Rúa Fotógrafo Luis Ksado nº17 - of. 10 - 36209 - VIGO

secretaria@fedgalmon.gal

986 20 87 58

TRANSPARENCIA

Federación Galega de Montañismo é unha persoa xurídica sen ánimo de lucro con plena capacidade, recoñecida pola Xunta de Galicia e amparada pola Lei do Deporte de Galicia. A súa actividade consiste en agrupar aos deportistas e clubs do deporte do montañismo de Galicia e colaborar cos organismos públicos na promoción e regulación deste deporte en tódalas súas variedades, segundo consta nos seus Estatutos. Coma federación deportiva galega é unha entidade privada sen ánimo de lucro que, xunto coas funcións que lle son propias, exerce por delegación funcións públicas delegadas (art. 51.4 da Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia).

Normativas aplicables:

  • Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
  • Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
  • Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se aprobe, así como a propia de cada entidade (Estatutos, Regulamentos, etc.)

Composición da Asemblea Xeral da FGM

Dende mar.2015 os membros electos da Asemblea Xeral non perciben retribucións por cuestión do seu cargo).

Persoal asalariado da Federación:

A Federación ten persoal asalariado: 1 persoa para secretaría e 1 persoa para a dirección técnica deportiva. Tódalas retribucións son recollidas dentro das Contas Anuais da FGM.

Transparencia e bo goberno

Sign Up for Our Newsletter

Get weekly email containing tips about construction and everything relating with it

Zero spam. You can unsubscribe anytime

Skip to content